Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv zavoda: Miklavžev zavod Murska Sobota
Naslov: Gregorčičeva ulica 2 a
Pošta: 9000 Murska Sobota
Telefon: 02 530 04 01
Faks: 02 530 04 04
Elektronski naslov: info[at]vrtec-lavra.si
vrtec.lavra-ms[at]guest.arnes.si
Identifikacijska št. za DDV: SI 26215004
Matična številka: 5890594
Transakcijski račun: SI56 0488 1000 3159 033 – Nova KBM
Odgovorna uradna oseba: Mitja Perš, direktor zavoda
Datum prve objave kataloga: 1. 12. 2016
Datum druge objave kataloga: 31. 3. 2017
Datum tretje objave kataloga: 26. 3. 2018
Datum četrte objave kataloga: 7. 10. 2019
Datum pete objave kataloga: 4. 3. 2020
Datum šeste objave kataloga: 3. 8. 2020
Katalog je dostopen na spletu: Katalog je dostopen na spletni strani vrtca Lavra.
Druge oblike kataloga: Katalog je v fizični obliki dostopen na sedežu vrtca.

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

Kratek opis delovnega področja zavoda:

Večinska dejavnost zavoda je Predšolska vzgoja 85.100.

“Namen in poslanstvo zavoda je zagotavljanje kontinuirane prisotnosti kvalitetnih vsebin s področja vzgoje in izobraževanja in kulturne dejavnosti ter drugih dejavnosti na drugih področjih s ciljem dviga kvalitete versko-družbenega življenja v skladu z zahtevami sodobnega časa ob upoštevanju napredka znanosti in tehnologije in postavitev celotne dejavnosti ustanove na sistem narodnih in krščanskih vrednot” (Akt o ustanovitvi Zasebnega zavoda “Miklavžev zavod Murska Sobota” z dne 4. 10. 2019, člen 1).

2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda

povezava

Seznam notranjih organizacijskih enot

Zavod ima naslednje notranje organizacijske enote:

OE VRTEC LAVRA
1. Enota Murska Sobota
Naslov: Gregorčičeva ulica 2 a, 9000 Murska Sobota
Telefon: 031 646 100, 02 530 04 03 (ravnateljica)
Elektronski naslov: info[at]vrtec-lavra.si
Vodja notranje organizacijske enote: Jožica Merlak
2. Enota Tišina
Naslov: Tišina 2 a, 9251 Tišina
Telefon dislocirane enote: 02 564 19 21, 031 310 900
Elektronski naslov: info[at]vrtec-lavra.si
Vodja notranje organizacijske enote: Jožica Merlak
OE KUHINJA ANICA
Naslov: Gregorčičeva ulica 2 a, 9000 Murska Sobota
Telefon dislociranega oddelka: 02 530 04 02
Elektronski naslov: kuhinja[at]vrtec-lavra.si
Vodja notranje organizacijske enote: Mihaela Čizmazija
OE PLESNA ŠOLA
Naslov: Gregorčičeva ulica 2 a, 9000 Murska Sobota
Telefon: 02 530 04 01
Elektronski naslov: info[at]vrtec-lavra.si
Vodja notranje organizacijske enote: /
OE CENTER NOVA POT
Naslov: Gregorčičeva ulica 2 a, 9000 Murska Sobota
Telefon: 02 530 04 01
Elektronski naslov: info[at]vrtec-lavra.si
Vodja notranje organizacijske enote: /
OE MEDGENERACIJSKA AKADEMIJA
Naslov: Gregorčičeva ulica 2 a, 9000 Murska Sobota
Telefon: 02 530 04 01
Elektronski naslov: info[at]vrtec-lavra.si
Vodja notranje organizacijske enote: /
OE ZALOŽBA
Naslov: Gregorčičeva ulica 2 a, 9000 Murska Sobota
Telefon: 02 530 04 00
Elektronski naslov: info[at]vrtec-lavra.si
Vodja notranje organizacijske enote: /
OE KNJIGARNA
Naslov: Gregorčičeva ulica 2 a, 9000 Murska Sobota
Telefon: 02 530 04 00
Elektronski naslov: info[at]vrtec-lavra.si
Vodja notranje organizacijske enote: /

b) Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Ime in priimek pristojne osebe: Mitja Perš
Delovno mesto in naziv: Direktor
Elektronski naslov: direktor[at]vrtec-lavra.si
Poštni naslov: Gregorčičeva ulica 2 a, 9000 Murska Sobota
Službena telefonska številka: 02 530 04 01

c) Seznam glavnih predpisov z delovnega področja zavoda

Seznam predpisov z delovnega področja vzgoje in izobraževanja (povezava)
Seznam predpisov z delovnega področja predšolske vzgoje (povezava)
Akt o ustanovitvi Zasebnega zavoda “Miklavžev zavod Murska Sobota” z dne 4. 10. 2019 (povezava)

Splošni akti zavoda:

 • Akt o ustanovitvi Zasebnega zavoda “Miklavžev zavod Murska Sobota”
 • Statut Zasebnega zavoda “Miklavžev zavod Murska Sobota”
 • Pravilnik o kriterijih za sprejem otrok v Vrtec Lavra
 • Pravilnik o plačilih staršev v Vrtcu Lavra
 • Pravilnik o delovnih razmerjih
 • Pravilnik o disciplinskem postopku ter disciplinski in odškodninski odgovornosti delavcev
 • Pravilnik o popisu
 • Akt o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest Zasebnega zavoda “Miklavžev zavod Murska Sobota”
 • Pravilnik o ukrepih za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnem mestu
 • Pravilnik o varnosti otrok v Vrtcu Lavra
 • Pravilnik o zbiranju, obdelavi in zavarovanju osebnih podatkov
 • Pravilnik o uporabi in varovanju ključev in šifer alarmnega sistema
 • Pravilnik o izvajanju notranje kontrole pri ugotavljanju prisotnosti alkohola in drugih nedovoljenih psihoaktivnih ali narkotičnih sredstev na delovnem mestu ter kajenja na mestih, kjer je to prepovedano
 • Pravilnik o uporabi mobilnih telefonov
 • Pravilnik o uporabi službenih avtomobilov
 • Pravilnik o osebni varovalni opremi
 • Pravilnik o delovnem času

č) Seznam predlogov predpisov

Seznam predlogov predpisov s področja vzgoje in izobraževanja

d) Seznam sprejetih in predlaganih programov, strategij, stališč, mnenj, analiz in drugih podobnih

 • Letni delovni načrt
 • Poročilo o delu zavoda

e) Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi oziroma zagotavlja svojim uporabnikom

Postopki, ki jih zavod vodi: Trenutno zavod ne vodi nobenega postopka.

f) Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja zavod

Zavod ne vodi javnih evidenc.

g) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi zavod na podlagi področne zakonodaje s svojega delovnega področja

Naziv informatizirane zbirke: Evidenca prostih mest v vrtcu s cenikom programov. Dostop do zbirke je preko portala MIZŠ.

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 1. Preko spleta: Katalog IJZ v pdf obliki je objavljen na spletni strani vrtca.
 2. Fizični dostop: dostop do Kataloga IJZ je omogočen na upravi zavoda, Gregorčičeva ulica 2 a, 9000 Murska Sobota, v času uradnih ur, kjer bo odgovorna uradna oseba organa oziroma od nje pooblaščena oseba prosilcu omogočila vpogled v zahtevano informacijo v primernem prostoru in mu zato dala na voljo dovolj časa, skladno z zakonodajo.
 3. Dostopnost do informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami je v skladu z 12. členom uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja, saj je vse informacije možno pridobiti tudi izključno v tekstovni obliki.
 4. Delni dostop: Če dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije iz 5.a ali 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) in jih je mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njihovo zaupnost, pooblaščena oseba organa izloči te informacije iz dokumenta ter seznani prosilca z vsebino oziroma mu omogoči ponovno uporabo preostalega dela dokumenta.

4. STROŠKOVNIK

Zavod lahko za večji obseg dokumentov zaračuna materialne stroške po stroškovniku in postopku 16., 17. in 18. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

5. MOREBITNI STROŠKOVNIK ZA PONOVNO UPORABO, CENIK IN DRUGI POGOJI ZA PONOVNO UPORABO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Zavod nima stroškovnika.

6. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA, VKLJUČNO Z ZBIRKAMI PODATKOV

 • Informacije o vpisu otroka ter možnosti za sprejem v vrtec,
 • informacije o možnosti opravljanja pedagoške prakse dijakov oz. študentov,
 • informacije o možnosti zaposlovanja,
 • informacije o ekonomski ceni programa v vrtcu.

 

Koledar