Sodelovanje s starši in družinami otrok

Sodelovanje med vrtcem in starši je pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje, saj prav to sodelovanje veliko prispeva k ustreznemu dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje, ki temelji na skupnem cilju: omogočiti optimalno vzgojo in razvoj ter srečno in zdravo otroštvo.

Sodelovanje med vrtcem in starši je pomembno zaradi usklajenega vzgojno-izobraževalnega delovanja, ki je ključno za dobro počutje otrok in kakovost predšolske vzgoje. Za uspešno vzgojo je pomembno, da se vzgojni funkciji družine in vrtca čim bolj povezujeta in prepletata in da se med njima razvije partnerski odnos za skladnejše delovanje in uresničevanje otrokove dobrobiti. Program sodelovanja s starši načrtujemo skladno z načeli, ki so opredeljena v Kurikulumu za vrtce. Zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja covida-19 bomo organizacijo sodelovanja s starši sproti prilagajali aktualnim razmeram.

Preko oglasnih desk bodo starši informirani o poteku dela v oddelku, organizaciji izletov, ogledov, predstav, našli pa bodo tudi povabila za sodelovanje in zahvale. Nekatera obvestila bodo starši prejeli tudi preko e-pošte.

Pogovorne ure bodo potekale po dogovoru z vzgojiteljicami.

Družabna srečanja posameznih oddelkov oz. enot (izleti in pohodi, delavnice, igralne urice, nastopi otrok, skupna praznovanja, sodelovanje v zvezi s projekti, dan odprtih vrat …) bodo organizirana v skladu z možnostmi.

Organizirali bomo predavanja in izobraževalne delavnice za starše, ki bodo brezplačne.

V vrtcu se trudimo, da bi se vsi, ki vstopijo vanj, čutili sprejeti, zagotavljamo strokovno ravnanje do vašega otroka, starše pa prosimo, da:

 • s prihodom in odhodom otroka iz vrtca seznanite strokovno delavko;
 • zagotovite za spremstvo otroka v vrtec in iz njega osebo, ki ste jo navedli v Pogodbi o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca, da prej sporočite, če bo to katera druga polnoletna oseba;
 • odsotnost otroka javite do 8. ure zjutraj;
 • daljšo strnjeno odsotnost otroka zaradi bolezni (15 delovnih dni in več) javite čim prej oziroma najkasneje drugi dan po vrnitvi otroka v vrtec s posebno vlogo ob predložitvi ustreznih zdravniških potrdil;
 • odsotnost otroka v juliju in/ali avgustu (staršem se odšteje celotni znesek dnevne oskrbnine) najavite s posebno vlogo najkasneje do 23. junija;
 • odsotnost med šolskim letom, v času šolskih počitnic in praznikov najavite vsaj 7 dni prej;
 • bolnega otroka, otroka, ki se ne počuti dobro ali kaže znake bolezni, zadržite doma;
 • pravočasno in redno izpolnjujete finančne obveznosti do vrtca;
 • sproti sporočate spremembe o osebnih podatkih;
 • zagotovite, da otrok v vrtec ne prinaša nevarnih predmetov in igrač;
 • otroka oblečete in obujete za sproščeno igro in primerno vremenu;
 • poskrbite, da imajo v nahrbtniku ustrezna rezervna oblačila;
 • upoštevate sprejete dogovore in navodila ter naš poslovalni čas.

NAČINI SODELOVANJA

 • Postopno uvajanje otroka v vrtec: Za starše novincev imamo uvodni sestanek, kjer jih seznanimo z delovanjem vrtca in posebnostmi uvajanja. Starši so ob vključitvi določen čas skupaj z otrokom v oddelku in postopoma podaljšujejo čas samostojnega bivanja otroka v vrtcu.
 • Gojimo sprotno izmenjavanje informacij med starši in vzgojiteljicami ob vsakodnevnih stikih (predvsem ob prihodu in odhodu otroka iz vrtca).
 • Poglobljen razgovor o otroku na pogovornih urah (v dogovoru z vzgojiteljico).
 • Roditeljski sestanek (september).
 • Seznanjanje staršev z vzgojnim delom in programom: Reden komunikacijski kanal je oglasna deska, na kateri so poleg informacij o programu tudi razne misli, obvestila, vabila, fotografije ipd.
 • Svet staršev in svet zavoda.
 • Različne oblike druženja (praznovanja, delavnice …).
 • Sodelovanje staršev pri izvedbi programa (prireditve, delavnice, zaključni piknik …).
 • Srečanja za družine otrok, skupna praznovanja, izleti …
 • Vrtec med starši načrtno spodbuja medsebojno spoznavanje, povezovanje, pomoč in solidarnost (npr. družabna srečanja po oddelkih, urejanje igrišča …).

DEJAVNOSTI ZA DRUŽINE

Če bodo ukrepi in priporočila NIJZ za zajezitev širjenja covida-19 to omogočali, se bodo izvajale naslednje dejavnosti:

Športno popoldne

V sodelovanju s starši bomo pripravili športno popolne za vse družine otrok, in sicer ločeno za enoto Tišina in enoto Murska Sobota v spomladanskih mesecih.

Srečanje družin v vrtcu

V soboto, 27. 11. 2021, bomo pripravili srečanje družin otrok iz obeh enot, ki se bo odvijalo ločeno za vsako enoto vrtca: ob 8.00 bo srečanje družin v Murski Soboti, ob 10.00 pa na Tišini. Program pripravlja vzgojiteljski zbor. Pred pogostitvijo bomo imeli blagoslov adventnih vencev.

Praznik staršev

Na prireditvi, kamor bodo povabljeni vsi starši, se bodo otroci s pesmijo, deklamacijo, dramatizacijo idr., zahvalili staršem za vse, kar živijo in delajo zanje. Ob koncu prireditve bodo svojim staršem izročili darilo, ki ga bodo sami izdelali v vrtcu. Praznik staršev bo potekal v tednu družine v marcu 2022 po enotah.

Srečanje družin oddelka

Srečanje družin posameznega oddelka bo potekalo spomladi 2022, če bodo razmere dopuščale.

Zaključek šolskega leta in slovo od bodočih šolarjev

Ob zaključku šolskega leta bomo v sodelovanju s starši pripravili srečanje, in sicer v mesecu juniju. Srečanje se bo odvijalo za vsak oddelek posebej.

Koledar