Vpis otroka v vrtec

vpis otrok v vrtec_1 (2)Iz Pravilnika o plačilih staršev v Vrtcu Lavra, ki velja od 1. 11. 2022:

Sprejemamo otroke od 11. meseca starosti do vstopa v šolo. Na podlagi evidenčnega vpisa načrtujemo oddelke in potrebno število zaposlenih. Skupine se oblikujejo s 1. septembrom tekočega leta.

Vpis otrok je mogoč na podlagi prijav in prostih mest vse leto, vendar je potrebno oddati vpisnico (Priloga št. 1) najkasneje do 15. aprila za vpis otroka v naslednje šolsko leto.

Starše nato pisno obvestimo o sprejemu otroka v vrtec. Če je za sprejem v vrtec več prijav kot je prostih mest, o sprejemu odloča komisija za sprejem otrok na podlagi Pravilnika o kriterijih o sprejemu otrok v vrtec Lavra in postopku za sprejem otrok v vrtec Lavra.

Ko je otrok sprejet v vrtec, starše pisno obvestimo in povabimo k podpisu Pogodbe o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca. S sklenitvijo pogodbe se šteje, da je otrok vključen v vrtec.

vpis otrok v vrtec_1 (1)V primeru odloga vključitve otroka v vrtec (podaljšanje porodniškega varstva, daljša bolezen otroka, starostna struktura otrok v oddelku) se lahko starši odločijo za rezervacijo prostega mesta. V tem primeru staršem zaračunamo rezervacijo, ki mesečno znaša 25 % polne ekonomske cene vrtca. Rezervacija (Priloga št. 6) lahko traja največ tri mesece.

Pred vstopom otroka v vrtec je potrebno prinesti Potrdilo o zdravstvenem stanju otroka.

Na Centru za socialno delo pa vložite vlogo za uveljavljaje pravic iz javnih sredstev za znižanje plačila vrtca.

Starši lahko prinesete izpolnjeno in podpisano vpisnico osebno na upravo zavoda (Gregorčičeva ulica 2 a, 9000 Murska Sobota), jo pošljete po pošti na ta naslov ali skenirano/fotografirano na elektronski naslov: direktor@vrtec-lavra.si.

Koledar