Prednostna naloga

“S PRAVLJICO PRISLUHNIMO NARAVI.”

Vzgoja je danes pomembnejša kot kadarkoli prej. Preventivni sistem, po katerem vzgajamo v vrtcu Lavra, je živ proces, ki ga v izjemnih razmerah soustvarjamo za naš čas v povezanosti z vzgojitelji v salezijanskih ustanovah po vsem svetu in z drugimi strokovnjaki, ki skrbijo za prihodnost človeštva. V šolskem letu 2022/23 nadaljujemo z vključevanjem v dve svetovni pobudi Svetovno vzgojno zavezništvo in platforma pobud Laudato si’, ki letos poteka pod geslom “PRISLUHNI GLASU STVARSTVA”. Povabljeni smo, da pozorno prisluhnemo “sladki pesmi”, ki jo poje narava, hkrati pa tudi, da postanemo občutljivi na njen “presunljivi krik” in se odzovemo njenemu klicu na pomoč.

Podpiramo in v vzgojno delo ustvarjalno vnašamo pobude trajnostnega razvoja v Republiki Sloveniji. V skladu s temi usmeritvami je tudi sinodalno geslo “HODIMO SKUPAJ”, ki so ga katoliški vrtci izbrali za svoje vzgojno delovanje v šolskem letu 2022/23 in nas spodbuja k aktivnemu poslušanju, odprtemu sodelovanju in vključevanju vseh v proces vzgoje. Tema letošnjega mednarodnega dneva mladih je medgeneracijska solidarnost, s katero želijo pobudniki Združeni narodi poudariti, da mora svet izkoristiti polni potencial vseh generacij in da je medgeneracijska solidarnost ključna za trajnostni razvoj. Zato bomo otrokom omogočili pestre izkušnje medgeneracijskega sodelovanja.

Na osnovi pozitivnih izkušenj v preteklem šolskem letu sledimo tudi najsodobnejšim odkritjem nevrološke znanosti in v vzgojno delo vnašamo NTC-učenje.

SVETOVNO VZGOJNO ZAVEZNIŠTVO

Miklavžev zavod Murska Sobota, vrtec Lavra se pridružuje pobudi Svetovno vzgojno zavezništvo. Z njo papež Frančišek vabi vse, ki jim je pri srcu vzgoja mladih generacij, da bi podpisali Svetovno zavezništvo (pakt – pogodbo) z namenom, da bi z vzgojo sprožili spremembo miselnosti v svetovnem merilu. Prvo nepogrešljivo načelo je vzgoja za novo misel, ki je sposobna držati skupaj edinost in različnost, enakost in svobodo, identiteto in drugačnost. V vzgojni praksi novo razmišljanje posledično odpira vsesplošno vajo v dialogu, ki prosto vključuje vsakogar, ki želi delati za pristno kulturo srečevanja, medsebojne obogatitve in bratskega poslušanja.

Pogumno se odločamo, da bomo:

 1. v središče postavili osebo,
 2. v vzgojo vložili najboljše moči z ustvarjalnostjo in odgovornostjo,
 3. vzgojili osebe, ki bodo razpoložljive za služenje skupnosti.

Iz teh razlogov si osebno in skupaj prizadevajmo:

 1. Da v središče vsakega formalnega in neformalnega vzgojnega procesa postavimo osebo, njeno vrednost, njeno dostojanstvo, da se pokaže njena lastna posebnost, njena lepota, njena enkratnost, istočasno pa njena sposobnost biti v odnosu z drugimi in resničnostjo, ki jo obdaja, ko zavrača tiste življenjske sloge, ki dajejo prednost širjenju kulture odmetavanja.
 2. Za poslušanje glasu otrok in mladih, ki jim posredujemo vrednote in znanje, da bi skupaj gradili prihodnost pravičnosti in miru, dostojno življenje za vsakega človeka.
 3. Da bomo pospeševali polno soudeležbo deklic in deklet pri vzgoji.
 4. Da bomo v družini videli prvega in nepogrešljivega vzgojitelja.
 5. Da bomo vzgajali in se vzgajali za sprejemanje, ko se bomo odpirali najbolj ranljivim in odrinjenim.
 6. Za študij, da bi odkrili nove načine razumevanja ekonomije, politike, rasti in napredka, da bi vse to bilo v resnici v službi človeka in celotne človeške družine z vidikom celostne ekologije.
 7. Da bomo varovali in skrbeli za naš skupni dom, ko ga bomo obvarovali pred izkoriščanjem njegovih virov, tako da se bomo odločili za bolj trezen življenjski slog, ki bo naravnan na čim bolj popolno rabo obnovljivih virov energije in bo spoštljiv do človeškega in naravnega okolja po načelih subsidiarnosti, solidarnosti in krožnega gospodarstva.

PLATFORMA POBUD LAUDATO SI’

V preteklem šolskem letu smo se vključili v sedemletni svetovni projekt in sledili sedmim ciljem, ki so predlagani na platformi pobud Laudato si’. Otroci so spoznavali lepote stvarstva ter se učili prijaznega odnosa do vseh bitij in zavestnega prizadevanja za ekološko obnašanje v vsakdanjem življenju. Naš namen je še naprej sodelovati pri skupnem prizadevanju človeštva, da bi rešili naš planet in ga čim bolj zdravega predali potomcem ter da bi mlade generacije vzgojili tako, da bi proces nadaljevali.

V vrtcu Lavra se bomo posvetili tistim predlaganim ciljem, ki so uresničljivi v našem vsakdanjem življenju in delovanju:

 • Odgovor na krik Zemlje: varstvo biotske raznovrstnosti in spodbujanje trajnostnega kmetijstva.
 • Odgovor na krik revnih: projekti za spodbujanje solidarnosti.
 • Ekološka ekonomija: skrb za druge in zaščita dostojanstva delavcev je naša prednostna naloga.
 • Sprejetje preprostega življenjskega sloga: zmanjšanje in recikliranje odpadkov, sprejetje trajnostnih prehranjevalnih navad (odločitev za bolj rastlinsko prehrano in zmanjšanje porabe mesa), večja uporaba javnega prevoza, aktivna mobilnost (hoja, kolesarjenje) in izogibanje uporabi predmetov za enkratno uporabo (plastika …).
 • Ekološka vzgoja: vključevanje ekoloških tem v vse dejavnosti za otroke in organizacija izobraževanja za vzgojiteljice.
 • Ekološka duhovnost: spodbujanje liturgičnih praznovanj, osredotočenih na stvarstvo, razvoj ekoloških pristopov v katehezi, duhovne obnove in programi usposabljanja, molitve v naravi.
 • Zavzetost skupnosti in participativno delovanje: Zavod se aktivno vključi v pobude na svetovni ravni.

Geslo PRISLUHNI GLASU STVARSTVA nas bo vodilo pri načrtovanju vseh dejavnosti. Otroci se bodo v pristnem stiku z naravo učili pozorno poslušati zvoke iz okolja in jih prepoznavati kot pesem stvarstva. Občudovali bodo naravo v vseh letnih časih in za izražanje svojih doživetij uporabljali vse umetniške jezike. Ob poslušanju pravljic bodo razvijali slušno pozornost, domišljijo, divergentno mišljenje in ustvarjalnost. S kvalitetno pripravljenimi glasbenimi dejavnostmi bodo razvijali melodični in ritmični posluh ter se učili javnega nastopanja. Veliko gibanja v naravi na svežem zraku jim bo krepilo kondicijo in odpornost ter jim omogočilo skladen razvoj na gibalnem področju. Spoznavanje narave bo prepleteno z družbeno razsežnostjo, saj smo ljudje del stvarstva, vraščeni vanj in povezani med seboj s socialnimi stiki. Posebno pozornost bomo namenili medgeneracijskemu sodelovanju.

PROGRAM NTC-UČENJA

NTC-učenje je pedagoški pristop, ki temelji na spoznanjih o razvoju in delovanju možganov. Starše, vzgojitelje in učitelje sistematično usmerja k tistim igralnim dejavnostim z otroki, ki še posebej dobro vplivajo na nastajanje in utrjevanje možganskih povezav (t. i. sinaps med nevroni) v času njihovega najintenzivnejšega razvoja. Zaradi svoje nevrofizološke osnove program dobro dopolnjuje izhodišča Kurikuluma za vrtce ter ga hkrati bogati. V vsakodnevno delo z otroki sistematično vnašamo elemente, ki dokazano spodbujajo mentalni razvoj otrok. Razdeljen je v tri stopnje: na prvi stopnji razvijamo ravnotežje, koordinacijo, spretnost rok in prstov ter prilagoditev očesa. Na naslednjih stopnjah pa z igrami in dejavnostmi urimo in spodbujamo asociativno in funkcionalno mišljenje. Ker so igre zanimive, so otroci pri delu vztrajni in pozorni. Vsebujejo tudi dovolj ponavljanja in s tem omogočajo, da se že vzpostavljene vezi med sinapsami utrjujejo.

VSEBINSKE TEME

 • Letni časi.
 • Pravljice.
 • Medgeneracijsko sodelovanje.

Vzgojiteljice bodo z otroki obravnavale široke vsebinske teme. Pravljice bodo izbirale v skladu z letnimi časi in prazniki glede na interes in ritem otrok v svoji skupini.

Koledar