4. Strokovni organi

a) Kolegij

Za koordinacijo vzgojno-izobraževalnega dela, vodenja in poslovanja se oblikuje kolegij. Kolegij sestavljajo direktor zavoda in ravnatelji, ki vodijo organizacijske enote.

b) Vzgojiteljski zbor (

Vzgojiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci organizacijskih enot. Srečanja vzgojiteljskega zbora se odvijajo po potrebi.

c) Strokovni aktiv

Strokovne aktive v OE Zasebni vrtec Lavra sestavljajo vzgojitelji in pomočniki vzgojitelje