Prva zaposlitev

                             

Dne, 2. 6. 2017 je Ministrstvo za znanost, šolstvo in šport objavilo

 

Javni razpis za izbor operacij

»Prva zaposlitev: pomočnik vzgojitelja sem 2017-2018«.

 

Ciljna skupina javnega razpisa so mladi do vključno 29 let, ki iščejo prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja glede na smer in stopnjo svoje izobrazbe, kot jo predpisuje Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in drugi predpisi, sprejeti na njegovi podlagi, in imajo manj ustreznih delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, kot se jih zahteva za pristop k strokovnemu izpitu.

Javni razpis upošteva načela in cilje:

  • izboljšati prehod iz izobraževanja v zaposlitev,
  • hitrejša aktivacija mladih brezposelnih
  • in zmanjšanje števila brezposelnih.


Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«; specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

Na to javno povabilo se je prijavil tudi Miklavžev zavod Murska Sobota, Zasebni vrtec Lavra, ki je bil s sklepom Ministrstva za znanost, šolstvo in šport izbran za sodelovanje v tej operaciji.

Tako je od 1. avgusta 2017 dalje naša sodelavka Janja Törnar, ki se je zavzeto vključila v poslanstvo vrtca.

Ministrstvu za znanost, šolstvo in šport Republike Slovenije in Evropski uniji smo hvaležni za podporo, zaupanje in financiranje operacije.