Obogatitvene dejavnosti 2019/20

Otrokom v Vrtcu Lavra ponujamo kakovostne, pestre in zanimive obogatitvene dejavnosti. Izbrali smo jih na podlagi preteklih izkušenj, potreb otrok in staršev.

 • Glasbeno plesne urice

Otrokom želimo ponuditi njihovi starosti primerne glasbene dejavnosti, preko katerih si razvijajo ritmični in melodični posluh, se seznanjajo z novimi pesmicami, z malimi ritmičnimi instrumenti in z Orffovim instrumentarijem ter doživljajo glasbo in ples kot prijetno izkušnjo za telo in duha. Dejavnost poteka enkrat tedensko od 8.45 do 9.30 v obeh enotah vrtca.

Poleg glasbeno plesnih uric bomo izvajali občasno ob 12.00 kratke pevske vaje, in sicer v enoti Murska Sobota jih bosta vodili Jožica Bagari in Katja Balažic, v enoti Tišina pa Katja Balažic.

 

 • Bralna značka

Otrok v vrtcu dobi interni priročnik, v katerem je svetovana literatura in predlagan način podoživljanja prebrane vsebine. Izbor zajema različne zvrsti literature za otroke: klasične pravljice, sodobne zgodbe in deklamacije. Izdelana sta dva predloga glede na starost otrok.

Starši si v vrtcu ali v knjižnici izposodijo gradivo in doma z otrokom preberejo knjigo. Otrok izpolni delovni list v priročniku in vsebino zgodbe v vrtcu samostojno pripoveduje. S tem želimo vzgajati k bralni pismenosti, k naklonjenosti do knjig in k pozitivnemu odnosu do literature.

Dejavnost izvajamo od oktobra do aprila. V enoti Murska Sobota jo vodita Jožica Bagari in Liljana Obal Zrnko; v enoti Tišina pa Klavdija Gazdag in Terezija Mlinarič.

 

 • Popoldanske dejavnosti za otroke letnik 2013 in 2014 (bodoče šolarje)

Letos je v dejavnost za bodoče šolarje vključenih 22 otrok, ki so neposredno pred vstopom v prvi razred OŠ. Dejavnost za bodoče šolarje vodi tim vzgojiteljic, odgovorna izmed njih pa je strokovni vodja in vzgojiteljica Jožica Merlak. Pri izvajanju posameznih dejavnosti pomagajo pomočnice vzgojiteljic.

Dejavnost poteka v obeh enotah vsak dan med 12.00 in 13.00, od oktobra dalje.

Kratek opis posameznih dejavnosti:

 1. Črkarija: Glavni namen te dejavnosti je spodbujanje jezikovne zmožnosti, kjer otrok spoznava črke, se uči brati in samostojno pripovedovati; razvija motoriko ustnic, jezika; izvaja vaje za pravilno dihanje. Ob poslušanju in pripovedovanju pravljic in drugih literalnih del otrok razvija zmožnost domišljijske rabe jezika; spoznava moralno-etične dimenzije; s književno osebo se identificira ter doživlja književno dogajanje.
 2. Igrajmo se s števili: Otroci se bodo pri tej dejavnosti preko igre, štetja, pisanja, opazovanja, razvrščanja, likov, merjenja in drugih nalog učili osnove matematike.
 3. Zgodnje učenje tujega jezika: Otroci si pred vstopom v šolo odpirajo okno v svet, ko se preko igre, pesmic, gibanja, kratkih zgodbic in smiselno izbranih kratkih epizod risank ter reševanja učnih listov seznanjajo z osnovami angleškega jezika.
 4. Vadbena ura: V predšolskem obdobju je pomembno, da otrok pridobi čim bolj pestro in široko paleto gibalnih izkušenj, saj to pomembno vpliva na otrokov celostni razvoj.
 5. Folklora: Otrok se seznani z raznimi kulturami in tradicijami. Dejavnsot vključuje rajalne igre, skupinske plese, izštevanke, narodne noše, spoznavanje ljudskih običajev …

 

 • Ure pustolovščin s pravljičnimi junaki

V dogovoru z vzgojiteljico bo v prostoru knjižnice Vrtca Lavra Liljana Obal Zrnko pripravila za posamezne starostne skupine otrok ure zgodb in pravljic.

 

 • Športni program “Mali sonček”

Projekt Mali sonček se izvaja v vseh oddelkih (od 2. do 6. leta starosti) skozi celo šolsko leto. Vsebine in aktivnosti določijo strokovne delavke v sodelovanju s starši in so del letnih načrtov dela oddelkov.

Koordinatorka programa v Murski Soboti in na Tišini je Martina Zajc in Terezija Mlinarič.

Cilj projekta je obogatitev dejavnosti na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. Poudarek je na igri in vadbi, ki mora biti prijetna in prilagojena otroku. Otrok z gibanjem zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj telo zmore, doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih.

V okviru tega se bo izvajala tudi dejavnost drsanja na ledu. Predvidoma od 9. do 13. 12. 2019 za otroke iz enote Tišina in od 16. do 20. 12. 2019 za otroke iz enote Murska Sobota. Namenjena je otrokom, ki so tik pred vstopom v osnovno šolo (bodočim šolarjem). V kolikor bo mogoče bodo drsali na drsališču v Murski Soboti. Dejavnost drsanja bodo izvajale vzgojiteljice, za pomoč pri spremstvu otrok pa jim bodo pomagale pomočnice vzgojiteljice in zunanji izvajalci. Strošek najema drsalk (kdor ne bo imel svojih) bodo poravnali starši neposredno na drsališču.

 

 • Lutkovni abonma

Starši otrok v starosti od 4 do 6 let so se odločili za ogled lutkovnega abonmaja v Murski Soboti – v organizaciji Zveze za kulturo, turizem in šport Murska Sobota. Stroške dejavnosti (ceno lutkovnega abonmaja in prevoz) v celoti krijejo starši. Predvidenih je 5 oz. 6 predstav, ki se izvajajo v Gledališču park v Murski Soboti enkrat mesečno (predvidoma v ponedeljek oz. torek) v dopoldanskem času med 9. in 10. uro.


 • Letovanje

Na željo staršev bomo tudi letos izvajali dejavnost letovanja za otroke, ki so pred vstopom v OŠ. Stroške za letovanje bodo krili starši, Zavod pa bo poskrbel za spremstvo otrok na letovanju, program letovanja in nemoteno delo v vrtcu v času letovanja. Dejavnost namenjena bodočim šolarjem bo potekala od 20. – 22. 5. 2020.