2. Direktor zavoda

Poslovodni organ zavoda je direktor. Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren za zakonitost dela poslovanja zavoda.

Direktor ima naslednje pristojnosti: organizira in vodi delo zavoda,pripravi letni program dela zavoda in finančni načrt,sprejme akt o organizaciji dela, sprejme načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja, sprejema akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda, poroča ustanovitelju in Svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda, pripravi letno poročilo in opravlja druge naloge, določene z zakonom in ustanovitvenim aktom in statutom zavoda.